Πολιτική απορρήτου

Διαδικασία σέρβις οχήματος

A. Αντικείμενο της πολιτικής απορρήτου

Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Γερμανία ("εμείς" ή “Audi”) με την ιδιότητα του κατασκευαστή, στο πλαίσιο της σύμβασής σας με Συνεργάτη Σέρβις της Audi ή εταιρεία σέρβις (π.χ. για την διεξαγωγή επισκευών, εργασιών σέρβις, επιθεωρήσεων).
Σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων όσον αφορά τη χρήση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, π.χ. της εφαρμογής myAudi και των υπηρεσιών Audi connect, σε χωριστή δήλωση προστασίας δεδομένων. Ο συνεργάτης της Audi θα σας ενημερώσει επίσης χωριστά όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων από αυτόν.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Audi είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.
Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων")· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Κάθε όχημα διαθέτει μοναδικό αριθμό αναγνώρισης οχήματος. Σε διάφορες χώρες, μέσω αυτού του αριθμού αναγνώρισης οχήματος ("VIN") μπορεί να εντοπιστεί ο τρέχων και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του οχήματος μέσω πληροφοριών που διαθέτει η αντίστοιχη εθνική αρχή μηχανοκίνητων μεταφορών. Υπάρχουν επίσης άλλοι τρόποι χρήσης δεδομένων που συλλέγονται από το όχημα για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη ή του οδηγού, π.χ. μέσω της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.
Επομένως, τα δεδομένα που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις μονάδες ελέγχου μπορεί να είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να καθιστούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα οχήματος, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα, για παράδειγμα, σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά σας, τη θέση σας, τη διαδρομή σας ή τον τρόπο χρήσης του οχήματος.
Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

B. Γενικές πληροφορίες

I. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι:
η AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Γερμανία.

II. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικοινωνίας στη διεύθυνση:
https://gdpr.audi.com/. Εκεί θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το αίτημά σας ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Γερμανία

III. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Για θέματα σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, στη δική σας γλώσσα:
AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Γερμανία
E-Mail: datenschutz@audi.de
Zweck Rechtsgrundlage Berechtigtes Interesse bei Interessenabwägung
Bearbeitung Ihrer Anliegen bei Kontaktaufnahme mit uns bzw. unserer Kundenbetreuung, insb. Kundenbeschwerden und Kundenanfragen

Vertragserfüllung (Fahrzeugkauf-/leasingvertrag, Servicevertrag, Interessenabwägung

Effektive Bearbeitung Ihrer Anliegen und Rückmeldung zu Ihren Anfragen
Unterstützung des Audi Partners bzw. Dritten bei Analyse und Diagnose (einschließlich Analyse von Veränderungen von Fahrzeugen) und Prüfung und Abwicklung von Gewährleistungs- und Garantiefällen bei Ansprüchen gegenüber Audi Partnern Interessenabwägung
  • Effektive Diagnose und Analyse, um Beanstandungen abzustellen zu können;
  • Unterstützung des Audi Partners bei der Erfüllung seiner rechtlichen Pflichten Ihnen gegenüber;
  • Sofern konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Serviceereignis während der Gewährleistungs- oder Garantiefrist durch Veränderungen am Fahrzeug (Tuning, Umbauten, etc.) selbst verschuldet wurde, besteht seitens der AUDI AG und des Audi-Partners ein berechtigtes Interesse, diese zu erkennen; Austausch mit jeweiligem Partner zu Gewährleistungs- und Garantiefällen, um die Kosten intern verrechnen zu können.

Analyse (einschließlich Analyse von Veränderungen von Fahrzeugen) und Prüfung und Abwicklung von Gewährleistungs- und Garantiefällen bei Ansprüchen gegenüber der AUDI AG

Vertragserfüllung
Interessenabwägung
Sofern konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Serviceereignis während der Gewährleistungs- oder Garantiefrist durch Veränderungen am Fahrzeug (Tuning, Umbauten, etc.) selbst verschuldet wurde, besteht seitens der AUDI AG ein berechtigtes Interesse, die zu  erkennen
Abrechnung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Herstellern von Bauteilen/Komponenten/Systemen (ggf. unter Angabe der FIN) Interessenabwägung Abwicklung von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen bei Mängeln an einem von einem Dritten hergestellten Bauteil/Komponente/System
Beobachtung von Emissionswerten und Überwachung von Abgaswerten   Als Hersteller unterliegen wir außerdem gesetzlichen Anforderungen zur Herausgabe bestimmter Daten z.B. zur Erfüllung von behördlichen Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Überwachung von Emissionseinrichtungen.
Unterstützung durch die AUDI AG bei Ihren Anliegen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten und Geltendmachung von Versicherungsansprüchen
Einwilligung
 
Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten Interessenabwägung Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der AUDI AG oder des jeweiligen Audi Partners
Produktverbesserung, Optimierung und Entwicklung von Fahrzeugfunktionen, Analysetools

Interessenabwägung

Nutzung von Daten über konkrete Abweichungen für die Weiter- und Neuentwicklung von Diagnosegeräten und –prozessen, Fahrzeugbauteilen und -funktionen
Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden bei Fahrzeugdiebstählen durch Nachverfolgung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen anhand der FIN Öffentliches Interesse

 

Verbesserung Diebstahlschutz

Interessenabwägung

Auswertung bei Diebstahluntersuchungen Anfallender Daten zur allgemeinen Verbesserung der diebstahlschutzrelevanten Funktionen der Fahrzeuge

Abwicklung von Ansprüchen der Audi Partner aus Vergütungs- und Bonusprogrammen

Interessenabwägung

Erfüllung rechtlicher Ansprüche der Audi Partner

Allgemeine Kundenanalyse, statistische Auswertungen zur Unternehmenssteuerung, Kostenerfassung und Controlling unter Verwendung der FIN

Interessenabwägung

  • Analyse von Verkauf- und Bestelldaten nach Modell, Verkaufskanal, Bestellstatus
  • Analyse nachgefragter Varianten und Ausstattungen
  • Reporting zu betriebswirtschaftlichen Kenngrößen ggf. unter Verwendung der FIN
  • Anzeige von Nachrüstlösungen und kundenspezifischen (Nachfolge-) produkten gegenüber der Kundschaft und als Information beim Audi Partner (der mit der Kundschaft eine Geschäftsbeziehung hat)

Produktbeobachtung und Erfüllung sonstiger gesetzlicher Pflichten

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

 

Qualitätskontrolle durch entsprechende Produktbeobachtung und Dokumentation (einschließlich proaktives Beschwerdemanagement durch direkte Kontaktaufnahme mit Ihnen), Produkthaftung, Rückrufaktionen

Interessenabwägung

Kontrolle der Produktqualität und Vorbeugung von Produktabweichungen, vorbeugendes Beschwerdemanagement

Betrugs- und Geldwäscheprävention

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, Interessenabwägung

Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben

Verhinderung, Bekämpfung und Aufklärung der Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdender Straftaten, Abgleiche mit europäischen und internationalen Antiterrorlisten,

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, Interessenabwägung

Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben

Erfüllung behördlicher Vorgaben (z.B. Rückrufaktionen des Kraftfahrtbundesamtes)

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, Interessenabwägung

Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben

Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten, Archivierung von Daten

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, Interessenabwägung

Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben

Offenlegung im Rahmen behördlicher/gerichtlicher Maßnahmen zu Zwecken der Beweiserhebung, Strafverfolgung und Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, Interessenabwägung

Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben

Kunden- und Interessentenbetreuung

Einwilligung  

Kundenbefragung (einschließlich der Zufriedenheitsbefragung)

Einwilligung,
Interessenabwägung

Qualitätssicherung und Erfassung der Kundenzufriedenheit

Datenkonsolidierung zwischen Audi und Audi Partnern zur Schaffung einer einheitlichen Kundendatenbasis

Interessenabwägung,
Einwilligung

Schaffung einer aktuellen Kundendatenbasis bei dem von Ihnen ausgewählten bzw. kontaktierten Audi Partner

Abrechnung und steuerliche Bewertung betrieblicher Leistungen

Vertragserfüllung, Interessenabwägung,
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen

Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben

Revisions- und Sonderprüfungen, Interne Ermittlungen

Interessenabwägung

Überprüfung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten durch die AUDI AG, deren Angestellte sowie deren Vertriebspartner, Lieferanten, etc., ggf. unter Verwendung der FIN

Compliance-Prüfungen

Interessenabwägung

Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, unternehmensinterner Richtlinien, Regeln und Standards der AUDI AG, von Konzerngesellschaften, Geschäftspartnern und sonstigen Dritten

IV. Ποια δικαιώματα έχω;

Όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία τους μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και/ή εθνική νομοθεσία. Ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να έχετε τα παρακάτω δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, από εμάς, με άμεσα προσβάσιμο τρόπο και με απλή και σαφή γλώσσα. Κάνουμε πράξη το δικαίωμά σας στην ενημέρωση, επίσης μέσω αυτής της πολιτικής, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να επικαιροποιείται κατά καιρούς.

2. Πρόσβαση
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, όταν υποβάλλονται, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που σας αφορούν τα οποία αποθηκεύονται στην Audi και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων (δηλ. τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τυχόν διαβίβαση δεδομένων που πραγματοποιεί η Audi κ.λπ.) και να λαμβάνετε αντίγραφο των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

3. Διόρθωση
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αμελλητί διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία είναι αποθηκευμένα στην Audi.

4. Διαγραφή
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που είναι αποθηκευμένα στην Audi αμελλητί, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις.
Αυτό μπορεί να ισχύει, ειδικότερα, εάν:
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
• η μοναδική νομική βάση για την επεξεργασία ήταν η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλέσατε,
• έχετε προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία επί τη νομική βάση των έννομων συμφερόντων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να διαγραφούν για λόγους συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση.

Αν έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τη διαγραφή, εφόσον αυτό απαιτείται από τον νόμο.
Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα διαγραφής υπόκειται σε περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν υποχρεούμαστε και δεν επιτρέπεται να διαγράψουμε δεδομένα τα οποία εξακολουθούμε να έχουμε την υποχρέωση να διατηρούμε λόγω των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Παρομοίως, δεδομένα τα οποία χρειαζόμαστε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων εξαιρούνται από το δικαίωμα διαγραφής που έχετε στη διάθεσή σας.

5. Περιορισμός επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, περιορισμό της επεξεργασίας (δηλ. την επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον). Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
• η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αμφισβητείται και η Audi πρέπει να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας,
• η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• η Audi δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά εσείς απαιτείτε τα δεδομένα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
• έχετε προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία και εκκρεμεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της Audi υπερισχύουν έναντι των δικών σας.

Στην περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας, τα εν λόγω δεδομένα θα επισημαίνονται κατάλληλα και –εκτός της αποθήκευσής τους– θα υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.
Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπου αυτό επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

6. Φορητότητα των δεδομένων
Στο μέτρο που επεξεργαζόμαστε αυτόματα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία μας παρασχέθηκαν βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει σύμβασης που συνάψαμε μαζί σας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Audi. Έχετε επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από την Audi σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

7. Εναντίωση
Αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας βάσει έννομων συμφερόντων ή προς το δημόσιο συμφέρον, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Επίσης, έχετε απεριόριστο δικαίωμα να αντιταχθείτε, στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Ανατρέξτε στη χωριστή σημείωση στην ενότητα "Πληροφορίες για το δικαίωμα εναντίωσης".
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας παρέχουμε, πέραν των ρυθμίσεων απορρήτου, επιπλέον απεριόριστο δικαίωμα να αντιταχθείτε για λόγους έννομων συμφερόντων. Θα σας ενημερώσουμε για αυτό σε σχέση με την αντίστοιχη δυνατότητα ή υπηρεσία.

8. Ανάκληση συγκατάθεσης
Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνεται ότι η ανάκληση ισχύει μόνο για το μέλλον. Δεν επηρεάζεται οποιαδήποτε επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

9. Καταγγελία
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι παράνομη. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας παρέχεται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών. Η διεύθυνση της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για την Audi είναι:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland / Γερμανία

Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής παρέχονται με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες της εφαρμοστέας νομοθεσίας, να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον εποπτικής αρχής στο κράτος μέλος όπου έχετε τη συνήθη διαμονή σας, όπου εργάζεστε ή όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση.

10. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης
a) Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας
Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Προϋπόθεση είναι η επεξεργασία δεδομένων να πραγματοποιείται προς το δημόσιο συμφέρον ή βάσει έννομων συμφερόντων. Αυτό ισχύει επίσης και για κάθε κατάρτιση προφίλ. Στο μέτρο που βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε έννομα συμφέροντα, υποθέτουμε γενικά ότι μπορούν να καταδειχθούν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, αλλά, φυσικά, θα εξετάζουμε κάθε επιμέρους περίπτωση. Σε περίπτωση εναντίωσης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Εκτός εάν,
• μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, οι οποίοι υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

b) Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης
Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, θα ενημερωθείτε το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία μαζί σας και έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

c) Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και γενικής ανάλυσης πελατών
Στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων, σας παρέχουμε χωριστό δικαίωμα εναντίωσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και γενικής ανάλυσης πελατών.
Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και/ή γενικής ανάλυσης πελατών, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτούς τους σκοπούς. Οι αμιγώς στατιστικές αξιολογήσεις συγκεντρωτικών ή άλλως ανώνυμων δεδομένων δεν επηρεάζονται από αυτό.

d) Άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης
Η εναντίωση μπορεί να ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή και, κατά προτίμηση, θα πρέπει να αποστέλλεται στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα Β.ΙΙ.

V. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και ποιες νομικές βάσεις ισχύουν;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") και του γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz, “BDSG”), καθώς και άλλης τοπικής νομοθεσίας για διάφορους σκοπούς. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων εξαρτώνται πρωτίστως από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Επίσης, γενικά, μπορεί να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση τους παρακάτω νόμιμους λόγους για τους ακόλουθους σκοπούς:
Σκοπός Νόμιμοι λόγοι Έννομο συμφέρον

Υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις κλοπής οχήματος, μέσω του εντοπισμού οχημάτων και εξαρτημάτων οχημάτων βάσει του αριθμού αναγνώρισης οχήματος (VIN)

Δημόσιο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ]

 

Πρόληψη απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Πρόληψη, καταπολέμηση και διερεύνηση εγκλημάτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εγκλημάτων κατά της περιουσίας, συγκρίσεις με λίστες ευρωπαϊκών και διεθνών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών, στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Εκπλήρωση υποχρεώσεων ελέγχου και υποβολής στοιχείων βάσει της εφαρμοστέας φορολογικής νομοθεσίας, αρχειοθέτηση δεδομένων

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Κοινολόγηση στο πλαίσιο διοικητικών/δικαστικών μέτρων για σκοπούς απόδειξης, δίωξης και εκτέλεσης αστικών αξιώσεων

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Λογιστική και φορολογική αξιολόγηση επιχειρησιακών επιδόσεων

Εκτέλεση σύμβασης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Λογιστικοί έλεγχοι και ειδικοί λογιστικοί έλεγχοι, εσωτερικές έρευνες

Έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έλεγχος και συμμόρφωση με συμβατικές και έννομες υποχρεώσεις από μέρους της Audi, των εργαζομένων και των συνεργατών διανομής, των προμηθευτών της κ.λπ., εάν είναι απαραίτητο, με τη χρήση του αριθμού αναγνώρισης οχήματος

Στατιστικές αξιολογήσεις για έλεγχο διαχείρισης, εύρεση κόστους και έλεγχο

Έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έχουμε έννομο συμφέρον να διενεργούμε αξιολογήσεις για τη διαχείριση των επιχειρηματικών διεργασιών μας και τον έλεγχο του κόστους με βάση την ανάλυση δεδομένων πωλήσεων και παραγγελιών, σύμφωνα με τον δίαυλο πώλησης μοντέλων, την κατάσταση των παραγγελιών, την ανάλυση των ζητούμενων εκδόσεων και του ζητούμενου εξοπλισμού, αναφορών σχετικά με επιχειρηματικούς δείκτες, εάν είναι απαραίτητο με τη χρήση του αριθμού αναγνώρισης οχήματος.

Επιβολή νομικών αξιώσεων και υποστήριξη σε νομικές διαφορές

Έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έχουμε έννομο συμφέρον θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

Ερωτήσεις σχετικά με τους αρμόδιους υπεύθυνους επικοινωνίας για τον ΓΚΠΔ (π.χ. τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν οδηγίες, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν οδηγίες)

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, εφικτή δομή διεργασιών (ΓΚΠΔ) στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων

 

Στο μέτρο που επεξεργαζόμαστε περαιτέρω δεδομένα για άλλους σκοπούς ή σύμφωνα με άλλη νομική βάση, θα το αναφέρουμε αυτό χωριστά, μαζί με την αντίστοιχη νομική βάση, στην ενότητα C.Ι.

VI. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Εντός της Audi, τα δεδομένα σας λαμβάνουν οι οντότητες που πρέπει να εκπληρώσουν τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις μας και να διασφαλίσουν τα έννομα συμφέροντά μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών (οι αποκαλούμενοι "εκτελούντες την επεξεργασία") που χρησιμοποιούμε και με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορεί επίσης να λαμβάνουν δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. Γενικά, θα κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον στην κοινολόγηση ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, υπάρχει ενδεχόμενο κοινοποίησης δεδομένων σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων ανακριτικών αρχών ή αρχών ασφαλείας) στο μέτρο που υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με τον νόμο ή με εκτελεστές κανονιστικές ή δικαστικές εντολές. Τα στοιχεία των εκτελούντων την επεξεργασία τους οποίους χρησιμοποιούμε και των άλλων αποδεκτών που λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στις παρακάτω ενότητες Β.VI.1, Β.VI.2, C.III.1 και C.III.2. Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της επεξεργασίας δεδομένων από την Audi, δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε στην παρούσα πολιτική απορρήτου καθένα αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μεμονωμένα και, γι' αυτόν τον λόγο, αναφέρουμε γενικά μόνο κατηγορίες αποδεκτών.

1. Εκτελούντες την επεξεργασία
Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται και που ενεργούν εκ μέρους της Audi (οι αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία) μπορεί να λαμβάνουν δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία των παρακάτω κατηγοριών για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στην εκτέλεση των επιχειρηματικών διεργασιών μας. Ειδικότερα, σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Υπηρεσίες διαδικτυακής επικοινωνίας
• Φορείς παροχής φιλοξενίας

2. Τρίτα μέρη
Τρίτα μέρη μπορεί να λαμβάνουν δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα Β.V.
Αν κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε επιπρόσθετους εκτελούντες την επεξεργασία ή τρίτα μέρη στο πλαίσιο επιμέρους υπηρεσιών, θα σας ενημερώσουμε, όπως αναφέρεται στις ενότητες C.III.1 και C.III.2.

3. Διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτη χώρα;
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (δηλ. χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) μπορεί να πραγματοποιηθεί, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, που απαιτείται από τον νόμο ή που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν δεν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος κατάλληλος μηχανισμός διασφάλισης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Υπό τις ίδιες περιστάσεις, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες.
Επισημαίνεται ότι δεν διαθέτουν όλες οι τρίτες χώρες επίπεδο προστασίας δεδομένων αναγνωρισμένο ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες στις οποίες δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε, πριν από την κοινολόγηση, είτε ο αποδέκτης να διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ ή συμφωνία σχετικά με τις αποκαλούμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αποδέκτη) ή να έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να λάβετε από εμάς αντίγραφο των συγκεκριμένων εφαρμοστέων ή συμφωνηθέντων κανόνων, για σκοπούς διασφάλισης επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα "Επικοινωνία" για αυτόν τον σκοπό.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, αναφέρονται σε αυτή την ενότητα ή στην ενότητα Γ όσον αφορά επιμέρους υπηρεσίες.

VII. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή για όσο διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση, ειδικότερα για λόγους αντιμετώπισης προβλημάτων.
Επίσης, έχουμε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης, οι οποίες απορρέουν, μεταξύ άλλων, από τον Γερμανικό Εμπορικό Κώδικα (Handelsgesetzbuch, “HGB”) και τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα (Abgabenordnung, “AO”). Οι περίοδοι που προσδιορίζονται στις εν λόγω πράξεις για τη διατήρηση και την τεκμηρίωση είναι έως δέκα έτη. Τέλος, η περίοδος αποθήκευσης αξιολογείται επίσης σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες μπορεί να είναι έως τριάντα έτη, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα άρθρα 195 κ.ε. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”), ενώ η συνηθισμένη προθεσμία παραγραφής είναι τα τρία έτη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να χρειάζεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα όταν εκδίδεται εντολή για διατήρηση δεδομένων για νομικούς σκοπούς, όπως αποκαλείται (δηλαδή, απαγόρευση διαγραφής δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας) σε σχέση με κάποια διαδικασία ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
Ενδέχεται επίσης να έχουμε υποχρεώσεις διατήρησης των δεδομένων και τεκμηρίωσης σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία στη χώρα σας.
Εφόσον μπορούν να δοθούν περισσότερα στοιχεία, θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων στην ενότητα C.IV.

C. Επεξεργασία για την οποία η Audi είναι ο μόνος υπεύθυνος επεξεργασίας

I. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και ποιες νομικές βάσεις ισχύουν;

1. Δεδομένα που παρέχετε εσείς
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της επαγγελματικής σχέσης μας, π.χ. κατά την έναρξη, την εκτέλεση και τη διαχείριση της επαγγελματικής σχέσης σας μαζί μας ή της παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας πιθανών περιπτώσεων εγγύησης) ή των ερωτήσεών σας, σε περίπτωση απευθείας επικοινωνίας σας μαζί μας. Τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν συνήθως προσωπικά στοιχεία [όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, e-mail), ημερομηνία και τόπο γέννησης και εθνικότητα]. Επίσης, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με το είδος του οχήματος.
Δεύτερον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουμε λάβει νόμιμα και επιτρέπεται να υποβάλλουμε σε επεξεργασία από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό (π.χ. την εθνική αρχή μηχανοκίνητων μεταφορών).
Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στο πλαίσιο της άμεσης επαγγελματικής σχέσης μας με εσάς διατίθενται επίσης στη διεύθυνση www.audi.de/datenschutz.

2. Δεδομένα παρεχόμενα από Συνεργάτες της Audi ή εταιρείες σέρβις
Επεξεργαζόμαστε, στο μέτρο που είναι απαραίτητο σε σχέση με το αίτημά σας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία λαμβάνουμε νόμιμα από Συνεργάτες Σέρβις της Audi ή ανεξάρτητες εταιρείες σέρβις στο πλαίσιο της εκτέλεσης επισκευών, εργασιών σέρβις ή της επεξεργασίας των αιτημάτων σας (π.χ. για την εκτέλεση παραγγελιών, για την εκτέλεση συμβάσεων ή βάσει της συγκατάθεσής σας).
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν:
• βασικά δεδομένα (τίτλος, φύλο, όνομα, αριθμός πελάτη, διεύθυνση, ημερομηνία υποβολής στοιχείων και, κατά περίπτωση, απαιτούμενη διεύθυνση, ημερομηνία, τόπος και χώρα γέννησης και, κατά περίπτωση, βαφτιστικό όνομα, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμοί τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
• στοιχεία επαγγελματικής επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου εταιρείας, τμήμα)
• δεδομένα λογαριασμού (IBAN, BIC, αριθμός λογαριασμού, τραπεζικός κωδικός sort, πιστωτικό ίδρυμα, κάτοχος λογαριασμού)
• δεδομένα σύμβασης (αναγνωριστικό σύμβασης, δεδομένα σχετικά με το ιστορικό της σύμβασης (π.χ. δεδομένα σχετικά με την τακτική πληρωμών, τη μεταβίβαση της σύμβασης, την καταγγελία), δεδομένα σχετικά με δάνεια που ζητήθηκαν (π.χ. ποσό, διάρκεια, ανεξόφλητο χρέος) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις σας που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας)
• τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος (VIN) και βασικά δεδομένα οχήματος (π.χ. μοντέλο οχήματος, εξοπλισμός οχήματος)
• ειδικά δεδομένα για το όχημα και παρεχόμενες υπηρεσίες (ιστορικό πελάτη, ιστορικό οχήματος, π.χ. εργασίες που εκτελέστηκαν, ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν, πρωτόκολλα σέρβις) (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα C.Ι.3.)
• τεχνικά δεδομένα από τη λειτουργία του οχήματος (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα C.Ι.3.)
• δεδομένα υγείας (π.χ. σχετικά με υπηρεσίες που αφορούν ειδικά οχήματα) για σκοπούς κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ο αριθμός αναγνώρισης οχήματος του οχήματός σας χρησιμεύει ως μοναδικό αναγνωριστικό του οχήματός σας σε περίπτωση πιθανών υποθέσεων εγγύησης, υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και υποστήριξης, στο πλαίσιο της εσωτερικής παρακολούθησης της ποιότητάς μας και σε περίπτωση κλοπής του οχήματός σας.

3. Δεδομένα από το όχημά σας
Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες επισκευής, εργασίες συντήρησης), δεδομένα αποθηκευμένα στο όχημα (κατάσταση λογισμικού, δεδομένα λειτουργίας οχήματος, τεχνικά δεδομένα και άλλα δεδομένα κατάστασης οχήματος) μπορούν να εξαχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε συνδυασμό με τον VIN και άλλα βασικά δεδομένα οχήματος (π.χ. μοντέλο οχήματος, εξοπλισμός οχήματος).
Η συλλογή δεδομένων από το όχημα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξαγωγής τους με τη χρήση μιας διαγνωστικής διάταξης, όπως αποκαλείται, ή ειδικών διατάξεων εξαγωγής (εργαλείων ανάλυσης) από εργαζόμενους του δικτύου σέρβις της Audi (Συνεργάτης Σέρβις της Audi) ή τρίτα μέρη (π.χ. υπηρεσίες οδικής βοήθειας και ρυμούλκησης, ανεξάρτητες εταιρείες σέρβις) ή από εργαζόμενο της Audi, είτε άμεσα είτε μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στη διαγνωστική διάταξη της εταιρείας σέρβις.
Δεδομένα σχετικά με το όχημα (π.χ. μνήμη συμβάντων, δεδομένα λειτουργίας, αριθμός αναγνώρισης οχήματος, μοντέλο, έκδοση λογισμικού) εξάγονται πάντα από τη διαγνωστική διάταξη για την ανάλυση του αιτήματος και διαβιβάζονται σε ένα διαγνωστικό πρωτόκολλο. Η εταιρεία σέρβις μεταδίδει το διαγνωστικό πρωτόκολλο σε εμάς για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην ενότητα 3.
Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής περαιτέρω δεδομένων σε μεμονωμένη βάση, ανάλογα με το αίτημά σας.
Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης δεδομένα από τη μονάδα ψυχαγωγίας-ενημέρωσης (infotainment), π.χ. καταχωρήσεις στο βιβλίο διευθύνσεων για αιτήματα σχετικά με την πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων ή ρυθμίσεις προφίλ που έχετε αποθηκεύσει τοπικά στο όχημα.
Η εταιρεία σέρβις επεξεργάζεται τα δεδομένα που εξάγονται για να αναλύσει και να επιλύσει το πρόβλημά σας. Κατ' αρχήν, γενικά επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα σχετικά με εσάς ή το όχημά σας τα οποία είναι απαραίτητα για την αποδοτική επεξεργασία του αιτήματός σας και για την υποστήριξη της εταιρείας σέρβις ή της εταιρείας μας κατά την επεξεργασία του.
Στη συνέχεια, σας εξηγούμε ποια δεδομένα επεξεργάζεται το όχημά σας και ποια δεδομένα μπορούμε να εξαγάγουμε και να επεξεργαστούμε σε σχέση με ένα αίτημα.

4. Μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου - Γενικές πληροφορίες
Στο όχημά σας υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου. Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα τα οποία, για παράδειγμα, λαμβάνουν από τους αισθητήρες του οχήματος, παράγουν οι ίδιες ή ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Κάποιες μονάδες ελέγχου είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας, άλλες σας υποστηρίζουν ενώ οδηγείτε (συστήματα υποβοήθησης οδηγού), άλλες παρέχουν λειτουργίες άνεσης ή ψυχαγωγίας-ενημέρωσης. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο όχημά σας είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο εγχειρίδιο λειτουργίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και, ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, σε ψηφιακή μορφή στο όχημα, σε άμεση σύνδεση με τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων όσον αφορά τις σχετικές δυνατότητες.

5. Δεδομένα λειτουργίας στο όχημα
Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα για τη λειτουργία του οχήματος. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:
• πληροφορίες κατάστασης οχήματος (π.χ. ταχύτητα, επιβράδυνση, πλευρική επιτάχυνση, αριθμός περιστροφών τροχών, σύστημα ένδειξης ζώνης ασφαλείας),
• συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας απόστασης).

Γενικά, τα εν λόγω δεδομένα είναι ευμετάβλητα και δεν αποθηκεύονται πέραν του χρόνου λειτουργίας, ενώ υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός του ίδιου του οχήματος. Οι μονάδες ελέγχου περιέχουν συχνά αρχεία καταγραφής συμβάντων (συμπεριλαμβανομένου του κλειδιού του οχήματος). Αυτά χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ή μόνιμη τεκμηρίωση τεχνικών συμβάντων, καθώς και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος (π.χ. καταπόνηση κατασκευαστικών στοιχείων, πληροφορίες συντήρησης).
Αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα, ανάλογα με τον τεχνικό εξοπλισμό:
• κατάσταση λειτουργίας κατασκευαστικών στοιχείων συστήματος (π.χ. στάθμη πλήρωσης, πίεση ελαστικών, κατάσταση μπαταρίας),
• δυσλειτουργίες σε σημαντικά κατασκευαστικά στοιχεία συστήματος (π.χ. φώτα, φρένα),
• αντιδράσεις του συστήματος σε ιδιαίτερες καταστάσεις οδήγησης (π.χ. συστήματα υποβοήθησης οδηγού),
• πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που επηρεάζουν την κατάσταση του οχήματος (π.χ. κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης σε ηλεκτρικά οχήματα, εκτιμώμενο εύρος λειτουργίας).

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εάν το όχημα εντοπίσει δυσλειτουργία), μπορεί να είναι απαραίτητη η αποθήκευση δεδομένων τα οποία, σε άλλη περίπτωση, θα ήταν μόνο ευμετάβλητα.
Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, τα αποθηκευμένα δεδομένα λειτουργίας μπορούν να εξαχθούν, μαζί με τον VIN, εάν είναι απαραίτητο. Τα εξαγόμενα δεδομένα λειτουργίας τεκμηριώνουν την τεχνική κατάσταση του οχήματος ή επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων και υποστηρίζουν τη διάγνωση, τη βελτίωση της ποιότητας και τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εγγύησης.
Τα δεδομένα εξάγονται γενικά μέσω καθορισμένων διεπαφών, π.χ. της νομικά απαιτούμενης σύνδεσης για το OBD ("ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης") ή του κλειδιού σέρβις. Αυτά τα δεδομένα, ειδικότερα οι πληροφορίες σχετικά με την καταπόνηση κατασκευαστικών στοιχείων, τεχνικά συμβάντα (καταχωρήσεις στα αρχεία καταγραφής συμβάντων), σφάλματα λειτουργίας και δυσλειτουργίες, διαβιβάζονται σε εμάς, σε συνδυασμό με τον VIN, εάν είναι απαραίτητο στο πλαίσιο του διαγνωστικού πρωτοκόλλου.
Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς των αρχείων καταγραφής συμβάντων στο όχημα από μια εταιρεία σέρβις, στο πλαίσιο των εργασιών επισκευής ή σέρβις ή κατόπιν αιτήματός σας.

6. Τεχνικά δεδομένα (IUMPR)
Απαιτούνται από τον νόμο τακτικοί έλεγχοι λειτουργικότητας των κατασκευαστικών στοιχείων που σχετίζονται με τον καθαρισμό των καυσαερίων.
Για να αποδεικνύεται η διενέργεια τακτικών ελέγχων (διάγνωσης), ο λόγος απόδοσης κατά τη χρήση (IUMPR) προσδιορίζεται στη μονάδα ελέγχου (δεδομένα που επαληθεύουν τη διαγνωστική λειτουργία) και αποθηκεύεται εκεί ως τεχνικά δεδομένα.

7. Λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας-ενημέρωσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις άνεσης και εξατομικεύσεις στο όχημα και να τις αλλάξετε ή να τις επαναφέρετε οποιαδήποτε στιγμή. Ανάλογα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα
• ρυθμίσεις για τις θέσεις του καθίσματος και του τιμονιού,
• ρυθμίσεις για το πλαίσιο και τον κλιματισμό,
• εξατομικεύσεις, όπως ο εσωτερικός φωτισμός.

Στο πλαίσιο του επιλεγμένου εξοπλισμού, μπορείτε να εισαγάγετε τα δικά σας δεδομένα στις λειτουργίες ψυχαγωγίας-ενημέρωσης του οχήματος. Ανάλογα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:
• δεδομένα πολυμέσων, όπως μουσική, ταινίες ή φωτογραφίες για αναπαραγωγή σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολυμέσων,
• δεδομένα βιβλίου διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανοικτής συνομιλίας (hands-free) ή σύστημα πλοήγησης,
• τους προορισμούς πλοήγησης που καταχωρήθηκαν,
• δεδομένα σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών Ίντερνετ.

Γενικά, τα εν λόγω δεδομένα θα διαβιβάζονται από το όχημα μόνο κατόπιν αιτήματός σας, ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή δεδομένων από τις λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας-ενημέρωσης, π.χ. επιμέρους ρυθμίσεις ή εξατομικεύσεις, με τη χρήση της διαγνωστικής διάταξης και, επομένως, τα εν λόγω δεδομένα δεν αποτελούν τυπικό μέρος του διαγνωστικού πρωτοκόλλου. Τα εν λόγω δεδομένα εξάγονται μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Σε σχέση με παράπονο που αφορά τις λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας-ενημέρωσης, μπορεί να είναι απαραίτητη η εξαγωγή και διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε εμάς για την υποστήριξη της επισκευής.
Ανάλογα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, υπάρχει δυνατότητα να εξαχθούν ειδικότερα τα παρακάτω δεδομένα από τις λειτουργίες άνεσης και να υποβληθούν σε επεξεργασία, εάν απαιτείται:
• ρυθμίσεις για τις θέσεις του καθίσματος και του τιμονιού,
• ρυθμίσεις για το πλαίσιο και τον κλιματισμό,
• τιμές έντασης ήχου της υποβοήθησης στάθμευσης,
• εξατομικεύσεις, όπως εσωτερικός φωτισμός.

Ανάλογα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, υπάρχει δυνατότητα να εξαχθούν από τις λειτουργίες ψυχαγωγίας-ενημέρωσης και να υποβληθούν σε επεξεργασία, εάν απαιτείται, ειδικότερα τα παρακάτω δεδομένα:
• δεδομένα πολυμέσων, όπως μουσική, ταινίες ή φωτογραφίες για αναπαραγωγή σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολυμέσων,
• δεδομένα βιβλίου διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανοικτής συνομιλίας (hands-free) ή σύστημα πλοήγησης,
• οι προορισμοί πλοήγησης που καταχωρήθηκαν,
• δεδομένα σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών Ίντερνετ.
• Πληροφορίες σχετικά με συνδεδεμένες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα (εν προκειμένω, κυρίως όνομα συσκευής, κατασκευαστής, έκδοση λογισμικού).

Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, μπορεί να εξαχθεί και η τελευταία αναγνωρισμένη φωνητική εντολή.
Τα εν λόγω δεδομένα σχετικά με τις λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας-ενημέρωσης μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά στο όχημα ή σε συσκευή που έχετε συνδέσει στο όχημα (π.χ. smartphone, μονάδα USB ή συσκευή αναπαραγωγής MP3). Αν έχετε εισαγάγει δεδομένα εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.
Εάν μια μονάδα ελέγχου αντικατασταθεί στο πλαίσιο επισκευής, αυτά τα δεδομένα εξάγονται συνήθως από την παλαιά μονάδα ελέγχου και διαβιβάζονται στη νέα μονάδα ελέγχου.

8. Επιγραμμικές υπηρεσίες
Εάν το όχημά σας διαθέτει ασύρματη σύνδεση δικτύου, αυτή επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του οχήματός σας και άλλων συστημάτων (διακομιστών δεδομένων της Audi ή διακομιστών δεδομένων παρόχων υπηρεσιών). Σε ορισμένες χώρες, η ασύρματη σύνδεση δικτύου καθίσταται δυνατή μέσω μονάδας πομπού και δέκτη επί του οχήματος (ενσωματωμένης από εμάς) ή μέσω κινητής συσκευής (π.χ. smartphone) εγκατεστημένης από εσάς.
Μέσω αυτής της σύνδεσης δικτύου υπάρχει δυνατότητα χρήσης επιγραμμικών λειτουργιών (υπηρεσιών πληροφοριών και ελέγχου για το όχημά σας). Αυτές περιλαμβάνουν επιγραμμικές υπηρεσίες και εφαρμογές παρεχόμενες σε εσάς από εμάς ή άλλους παρόχους ("υπηρεσίες Audi connect").
Όσον αφορά τις επιγραμμικές υπηρεσίες της Audi, περιγραφή των αντίστοιχων λειτουργιών και των σχετικών πληροφοριών προστασίας δεδομένων παρέχονται σε κατάλληλη τοποθεσία (π.χ. MMI, ιστότοπος της Audi). Υπάρχει ενδεχόμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών.
Εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία αιτήματος σέρβις που έχετε υποβάλει, μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα ΤΠ της εταιρείας μας από τις επιγραμμικές υπηρεσίες, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των υπηρεσιών Audi connect, π.χ. περιόδους ισχύος άδειας, κατάσταση σύνδεσης, κατάσταση σύμβασης.

9. Καταγραφή βίντεο, εικόνας και ήχου
Σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να προβούμε σε καταγραφή βίντεο, εικόνας ή ήχου επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων στο όχημά σας και να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα στην Audi, π.χ. σε περίπτωση παραπόνων, ώστε να είμαστε σε θέση να διεξαγάγουμε στοχευμένη ανάλυση και να επιλύσουμε προβλήματα (υποστήριξη επισκευής). Αυτό μπορεί να είναι πιθανό, για παράδειγμα, στην περίπτωση παραπόνων σχετικά με θορύβους, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την πηγή της εκπομπής θορύβου και να επιλύσουμε το πρόβλημα.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), του γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων [Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)], καθώς και της εφαρμοστέας τοπικής νομοθεσίας για τους παρακάτω σκοπούς:
Σκοπός Νόμιμοι λόγοι Έννομο συμφέρον για

Επεξεργασία αιτήματος που μας υποβάλλετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, με την εξυπηρέτηση πελατών, ειδικότερα παράπονα πελατών και αιτήματα πελατών

Εκτέλεση σύμβασης (αγορά οχήματος / χρηματοδοτική μίσθωση / σύμβαση σέρβις) [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ]

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων σας και παροχή σχετικής ανατροφοδότησης

Υποστήριξη του συνεργάτη της Audi ή τρίτων μερών στην ανάλυση σφαλμάτων και τη διάγνωση (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης τροποποιήσεων του οχήματος) και στην εξέταση και τον χειρισμό αξιώσεων εγγύησης έναντι συνεργατών της Audi

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

- Αποτελεσματική διάγνωση και ανάλυση για σκοπούς επίλυσης παραπόνων

- Υποστήριξη του συνεργάτη της Audi στην εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών του έναντί σας

- Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι προκλήθηκε σφάλμα κατά την περίοδο εγγύησης λόγω αλλαγών στο ίδιο το όχημα (ρύθμιση, μετατροπές κ.λπ.), η Audi και ο συνεργάτης της Audi έχουν έννομο συμφέρον να εντοπίσουν τις εν λόγω αλλαγές

- Επικοινωνία με τον αντίστοιχο συνεργάτη σε υποθέσεις εγγύησης προκειμένου να διευθετηθούν τα εν λόγω έξοδα εσωτερικά.

Ανάλυση σφαλμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αλλαγών στα οχήματα) και εξέταση και χειρισμός αξιώσεων εγγύησης έναντι της Audi

Εκτέλεση σύμβασης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ],

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

- Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι προκλήθηκε σφάλμα κατά την περίοδο εγγύησης λόγω αλλαγών στο ίδιο το όχημα (ρύθμιση, μετατροπές κ.λπ.), η Audi έχει έννομο συμφέρον να εντοπίσει τις εν λόγω αλλαγές

 

Διευθέτηση αξιώσεων εγγύησης έναντι κατασκευαστών εξαρτημάτων/κατασκευαστικών στοιχείων/συστημάτων (εάν είναι απαραίτητο, με την κοινολόγηση του αριθμού αναγνώρισης οχήματος)

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Επεξεργασία αξιώσεων εγγύησης σε περίπτωση ελαττωμάτων σε εξάρτημα/κατασκευαστικό στοιχείο/σύστημα κατασκευασμένο από τρίτο μέρος

Τήρηση των επιπέδων εκπομπών και παρακολούθηση των επιπέδων καυσαερίων

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ]

Ως κατασκευαστής, έχουμε επίσης νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την κοινολόγηση ορισμένων δεδομένων, π.χ. για την εκπλήρωση υποχρεώσεων υποβολής επίσημων στοιχείων σε σχέση με την παρακολούθηση των συστημάτων εκπομπών.

Παροχή συνδρομής από την Audi σε εσάς σχετικά με προσωπικά ζητήματά σας στο πλαίσιο νομικών διαφορών και της υποστήριξης ασφαλιστικών αξιώσεων

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]

 

Βελτίωση των προϊόντων, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη λειτουργιών του οχήματος, εργαλεία ανάλυσης

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Χρήση δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του οχήματος για την περαιτέρω ανάπτυξη διαγνωστικών διατάξεων και διαδικασιών, κατασκευαστικών στοιχείων οχήματος και λειτουργιών

Βελτίωση της προστασίας από κλοπή

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Αξιολόγηση δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια ερευνών σε περίπτωση κλοπής για τη γενική βελτίωση των αντικλεπτικών λειτουργιών των οχημάτων που αφορούν την προστασία από κλοπή

Διευθέτηση αξιώσεων συνεργατών της Audi βάσει προγραμμάτων αμοιβής και πριμοδότησης

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Ικανοποίηση νομικών αξιώσεων συνεργατών της Audi

Παρακολούθηση των προϊόντων και εκπλήρωση άλλων έννομων υποχρεώσεων

Εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ]

 

Έλεγχος ποιότητας μέσω κατάλληλης παρακολούθησης και τεκμηρίωσης των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης προδραστικής διαχείρισης παραπόνων μέσω της απευθείας επικοινωνίας με εσάς), ευθύνη για τα προϊόντα, εκστρατείες ανάκλησης οχημάτων

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και πρόληψη ζημιάς στα προϊόντα, προληπτική διαχείριση καταγγελιών

Συμμόρφωση με επίσημες απαιτήσεις (π.χ. εκστρατείες ανάκλησης οχημάτων από τη γερμανική ομοσπονδιακή αρχή μηχανοκίνητων μεταφορών ή άλλη αρμόδια αρχή στη χώρα σας)

Εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ]

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Υποστήριξη πελατών και δυνητικών πελατών

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]

----

Έρευνα σχετικά με τους πελάτες (συμπεριλαμβανομένης έρευνας ικανοποίησης πελατών)

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έλεγχος ποιότητας και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών

Ενοποίηση δεδομένων μεταξύ της Audi και των συνεργατών της Audi για τη δημιουργία ομοιόμορφης βάσης δεδομένων πελατών

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Δημιουργία τρέχουσας και ομοιόμορφης βάσης δεδομένων πελατών στον συνεργάτη της Audi τον οποίο επιλέξατε ή με τον οποίο επικοινωνήσατε

Έλεγχοι συμμόρφωσης στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο

έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Επαλήθευση της συμμόρφωσης με νομικούς κανονισμούς, εσωτερικές εταιρικές πολιτικές, κανόνες και πρότυπα της Audi, των εταιρειών του ομίλου, επιχειρηματικών συνεργατών και άλλων τρίτων μερών

Παροχή ειδικού εξοπλισμού για πελάτες με αναπηρίες

Εκτέλεση σύμβασης (πώληση/μίσθωση οχήματος ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης) [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ] ή έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], αν δεν είστε ο συμβατικός εταίρος, και συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ].

 

 

Δήλωση σχετικά με τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης σε σχέση με τον "Ενσωματωμένο μετρητή κατανάλωσης καυσίμου" (OBFCM):
Υπάρχει δυνατότητα συλλογής ορισμένων δεδομένων για την κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σέρβις του οχήματος και διαβίβασής τους στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) μέσω του κατασκευαστή. Αυτό πραγματοποιείται για λόγους συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συλλογή των δεδομένων.
Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη λειτουργιών του οχήματος, εργαλεία ανάλυσης: Για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, για τη βελτιστοποίηση της σειράς προϊόντων στον τομέα των λειτουργιών οχήματος και την προσαρμογή τους στις υψηλές προσδοκίες των πελατών, ειδικότερα με την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργιών οχήματος, κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων στα οχήματά μας, καθώς και εργαλείων και διαδικασιών ανάλυσης, επεξεργαζόμαστε δεδομένα τεχνικών επιδόσεων από συστήματα υποβοήθησης, συστήματα άνεσης, λειτουργικά στοιχεία ή κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. μονάδες ελέγχου)· εάν είναι απαραίτητο, από κοινού με δεδομένα περιβάλλοντος (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία, φωτεινότητα) και πληροφορίες σχετικά με το μήκος της διαδρομής, την ταχύτητα του οχήματος, δεδομένα για την κατάσταση του οχήματος (π.χ. στάθμη δεξαμενής καυσίμου ή στάθμη φόρτισης, χιλιομετρική απόσταση) και δεδομένα χρήσης των συστημάτων. Στο μέτρο που είναι δυνατό, ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα στα συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιούμε πριν από την αξιολόγησή τους. Εαν αυτό δεν είναι δυνατό, αναλύουμε τα δεδομένα από το όχημά σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εξαχθούν όσο το δυνατόν λιγότερα συμπεράσματα σχετικά με εσάς ή το όχημά σας. Για αυτόν τον σκοπό, η Audi έχει θεσπίσει πρόσθετα μέτρα, όπου απαιτείται, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί προσωπική αναφορά μόνο σε δεόντως τεκμηριωμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. για να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης μέτρων επί τόπου ή εάν εντοπίζονται δυσλειτουργίες σχετικά με την ασφάλεια ή την ευθύνη του προϊόντος, και τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης, μέτρα ασφάλειας ΤΠ, προθεσμίες διαγραφής και περιορισμό σκοπού. Δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουμε προφίλ ή για αξιολογήσεις βάσει μεμονωμένων οχημάτων. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά δεδομένων τα οποία επιτρέπουν την παραγωγή προφίλ ή την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά ή τα μοτίβα συμπεριφοράς σας. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να διαφυλαχθούν τα έννομα συμφέροντα της Audi για την ικανοποίηση των υψηλών προσδοκιών των πελατών μας όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και την παροχή νέων, καινοτόμων λειτουργιών και λύσεων.
Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα και έρευνα αγοράς: Εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να ζητήσετε να συμμετάσχετε σε αυτή την προωθητική ενέργεια. Στη συνέχεια, τα παρακάτω δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή διαφημίσεων στο πλαίσιο της συγκατάθεσης που μας παρείχατε [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή αριθμός τηλεφώνου). Εάν συμφωνείτε να επικοινωνούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα χρησιμοποιήσουμε την αποκαλούμενη διαδικασία διπλής επιλογής, δηλ. θα σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχατε μαζί με το αίτημα για την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να μάθετε πώς να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην ενότητα "Ποια δικαιώματα έχω;"
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε το δικαίωμα εναντίωσης που έχετε κατά την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για προσωπικούς λόγους και το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη συγκατάθεση (βλ. ενότητα "Ποια δικαιώματα έχω" και ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης").

II. Υποχρεούμαι να παρέχω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς εσάς, πρέπει να παρέχετε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών (ειδικότερα την εντολή επισκευής, τη υποστήριξη επισκευής, την εγγύηση) ή που υποχρεούμαστε να συλλέγουμε σύμφωνα με τον νόμο. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν θα είμαστε γενικά σε θέση να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, πλήρως ή εν μέρει, για παράδειγμα ενδέχεται να μην μπορούμε να αναλύσουμε και να επιλύσουμε κάποιο παράπονο.

III. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της επεξεργασίας δεδομένων από την Audi, δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων καθένα αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μεμονωμένα και, γι' αυτόν τον λόγο, αναφέρουμε συνήθως μόνο κατηγορίες αποδεκτών.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα κοινολογούνται σε εμάς από τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον στην κοινολόγηση ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, υπάρχει ενδεχόμενο διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους στο μέτρο που υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με τον νόμο ή με εκτελεστές κανονιστικές ή δικαστικές εντολές.
Στην Audi, τα δεδομένα σας παρέχονται στα αντίστοιχα τμήματα που χρειάζονται αυτά τα δεδομένα για την εκτέλεση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας και για την υποστήριξη έννομων συμφερόντων (π.χ. έλεγχος ποιότητας).

1. Εκτελούντες την επεξεργασία
Οι πάροχοι υπηρεσιών (αποκαλούμενοι "εκτελούντες την επεξεργασία") οι οποίοι λαμβάνουν σχετική ανάθεση από εμάς και ενεργούν εκ μέρους μας μπορεί επίσης να λαμβάνουν δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. Σε παρόχους υπηρεσιών μπορεί, για παράδειγμα, να ανατεθεί η παροχή δυνατοτήτων διακομιστή. Χρησιμοποιούμε τους παρακάτω συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών για τους προαναφερθέντες σκοπούς:
• Πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης, φιλοξενίας και υποστήριξης ΤΠ
• Εξυπηρέτηση πελατών της Audi (Audi Interaction GmbH)

2. Τρίτα μέρη
Τα τρίτα μέρη στα οποία μπορεί να κοινολογήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με σκοπό να συνδράμουμε τον συνεργάτη της Audi στην ανάλυση και τη διάγνωση ή στη διευθέτηση αξιώσεων εγγύησης περιλαμβάνουν:
• Εγκαταστάσεις παραγωγής και προμηθευτές εντός του Ομίλου VW
• Τρίτους κατασκευαστές κατασκευαστικών στοιχείων/εξαρτημάτων, προμηθευτές συστημάτων

Γενικά, διαβιβάζουμε μόνο τεχνικά δεδομένα του οχήματός σας και, εάν είναι απαραίτητο, τα κατασκευαστικά στοιχεία υλικού (π.χ. της μονάδας ελέγχου) στα προαναφερθέντα τρίτα μέρη, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της εντολής σέρβις/επισκευής ή για την ανάλυση ή την επίλυση ενός παραπόνου. Επισημαίνεται ότι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διαβιβάζουμε επίσης τον VIN σε συνδυασμό με τα τεχνικά δεδομένα ή το κατασκευαστικό στοιχείο υλικού, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την ανάλυση, π.χ. για την αντιστοίχιση με συγκεκριμένη παρτίδα παραγωγής. Σε ορισμένες μονάδες ελέγχου, ο VIN είναι προγραμματισμένος στο κατασκευαστικό στοιχείο υλικού και δεν μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, το τρίτο μέρος μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης και εξαγωγής του VIN στο κατασκευαστικό στοιχείο υλικού.
Στα τρίτα μέρη στα οποία μπορεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες που παρέχουμε, περιλαμβάνονται
• εξωτερικοί σύμβουλοι της Audi (π.χ. δικηγόροι, φορολογικοί σύμβουλοι, οικονομικοί ελεγκτές),
• ασφαλιστικές εταιρείες,
• αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους (π.χ. εφορία, αστυνομία, εισαγγελία),
• δικαστήρια,
• άλλα τρίτα μέρη, εάν μας δώσετε εντολή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας ή χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας.

Για σκοπούς προσέγγισης μεμονωμένων πελατών ή δημιουργίας εξατομικευμένων πληροφοριών πελάτη από τον συνεργάτη της Audi βάσει των δεδομένων πωλήσεων και παραγγελιών σας ή βάσει των ενδιαφερόντων σας, π.χ. για την επικοινωνία σχετικά με προσφορές ανταλλακτικών, (επόμενα) προϊόντα ή λύσεις μετατροπής, υποβάλλουμε τα παρακάτω δεδομένα στον συνεργάτη της Audi τον οποίο χρησιμοποιήσατε ή, αντίστοιχα, με τον οποίο επικοινωνήσατε, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: δεδομένα προσωπικής και επαγγελματικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα οχήματος.
Εφόσον υπάρχουν νομικές διατάξεις, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να παρέχουν δεδομένα που αποθηκεύουν, στο μέτρο που απαιτείται, κατόπιν αιτήματος κρατικών υπηρεσιών σε μεμονωμένες περιπτώσεις (π.χ. για τη διερεύνηση ποινικού αδικήματος).
Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, κρατικές υπηρεσίες είναι επίσης εξουσιοδοτημένες να εξάγουν οι ίδιες δεδομένα από τα οχήματα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση ατυχήματος, για παράδειγμα, υπάρχει ενδεχόμενο εξαγωγής πληροφοριών από τη μονάδα ελέγχου του αερόσακου για την υποστήριξη της διερεύνησης του ατυχήματος.

3. Διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτη χώρα;
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (δηλ. χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) μπορεί να πραγματοποιηθεί, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, που απαιτείται από τον νόμο ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της ανάλυσης και διάγνωσης ή της διευθέτησης αξιώσεων εγγύησης, μπορεί να είναι απαραίτητο να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε κατασκευαστές κάποιου κατασκευαστικού στοιχείου/εξαρτήματος/συστήματος σε τρίτες χώρες (βλ. ενότητα Β.VI.3.). Αποφεύγουμε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όσο το δυνατόν περισσότερο και παρέχουμε στα τρίτα μέρη μόνο δεδομένα τα οποία χρειάζονται απολύτως.
Επισημαίνεται ότι δεν διαθέτουν όλες οι τρίτες χώρες επίπεδο προστασίας δεδομένων αναγνωρισμένο ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες στις οποίες δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε, πριν από την κοινολόγηση, είτε ο αποδέκτης να διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ ή συμφωνία σχετικά με τις αποκαλούμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αποδέκτη) ή να έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να λάβετε από εμάς αντίγραφο των συγκεκριμένων εφαρμοστέων ή συμφωνημένων διατάξεων για σκοπούς διασφάλισης επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων. Για να το κάνετε, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα "Επικοινωνία".

IV. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή για όσο έχουμε έννομο συμφέρον για τη συνέχιση της αποθήκευσης.
Επίσης, έχουμε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης, οι οποίες απορρέουν, μεταξύ άλλων, από τον Γερμανικό Εμπορικό Κώδικα (Handelsgesetzbuch, “HGB”) και τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα (Abgabenordnung, “AO”). Οι περίοδοι που προσδιορίζονται στις εν λόγω πράξεις για τη διατήρηση και την τεκμηρίωση είναι έως δέκα έτη. Τέλος, η περίοδος αποθήκευσης αξιολογείται επίσης σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες μπορεί να είναι έως τριάντα έτη, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα άρθρα 195 κ.ε. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”), ενώ η συνηθισμένη προθεσμία παραγραφής είναι τα τρία έτη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να χρειάζεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα όταν εκδίδεται εντολή για διατήρηση δεδομένων για νομικούς σκοπούς, όπως αποκαλείται (δηλαδή, απαγόρευση διαγραφής δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας) σε σχέση με κάποια διαδικασία ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
Ενδέχεται επίσης να έχουμε υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία στη χώρα σας.