00:00 | 00:00

Φόρτιση βάσει τοποθεσίας

Με τις προηγμένες ρυθμίσεις φόρτισης επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ρυθμίσεων φόρτισης για καθορισμένες διευθύνσεις. Μπορείτε να διαμορφώσετε την επιδιωκόμενη στάθμη φόρτισης («στόχος φόρτισης») και το χρονικό πλαίσιο φόρτισης για συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως το σπίτι σας ή η εξοχική σας κατοικία.