Τεχνική Υποστήριξη > Home
Erwin

Erwin

Τεχνική Υποστήριξη

Για υποβολή Τεχνικών Επερωτήσεων αποστείλετε το σχετικό έντυπο "Tech_Quest_Indep.xls"
στη Διεύθυνση After Sales Kosmocar:

Τζωρτζακάκης Νικόλαος
Τηλ: 210 5506593
Fax: 210 9981340
e-mail: technical_support@kosmocar.gr