Πολιτική απορρήτου

Εργαζόμενοι συνεργατών πωλήσεων της Audi

A. Αντικείμενο της πολιτικής απορρήτου

Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν από την AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Γερμανία ("εμείς" ή “Audi”) σε σχέση με την αγορά και τη μετέπειτα χρήση οχημάτων μάρκας Audi. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων όσον αφορά τη χρήση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, π.χ. της εφαρμογής myAudi και των υπηρεσιών Audi connect, παρέχονται σε χωριστές δηλώσεις προστασίας δεδομένων. Ο συνεργάτης της Audi θα σας ενημερώσει επίσης χωριστά όσον αφορά το πώς επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Audi είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.
Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων")· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

B. Γενικές πληροφορίες

I. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι:
η AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Γερμανία.

II. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικοινωνίας στη διεύθυνση:
https://gdpr.audi.com/. Εκεί θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το αίτημά σας ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Γερμανία.

III. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Για θέματα σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, στη δική σας γλώσσα:
AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Γερμανία
E-Mail: datenschutz@audi.de

IV. Ποια δικαιώματα έχω;

Όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία τους μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και/ή εθνική νομοθεσία. Ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να έχετε τα παρακάτω δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, από εμάς, με άμεσα προσβάσιμο τρόπο και με απλή και σαφή γλώσσα. Κάνουμε πράξη το δικαίωμά σας στην ενημέρωση και μέσω αυτής της πολιτικής, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να επικαιροποιείται κατά καιρούς.

2. Πρόσβαση
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, όταν υποβάλλονται, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που σας αφορούν τα οποία αποθηκεύονται στην Audi και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων (δηλ. τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τυχόν διαβίβαση δεδομένων που πραγματοποιεί η Audi κ.λπ.) και να λαμβάνετε αντίγραφο των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

3. Διόρθωση
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αμελλητί διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία είναι αποθηκευμένα στην Audi.

4. Διαγραφή
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που είναι αποθηκευμένα στην Audi αμελλητί, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις.
Αυτό μπορεί να ισχύει, ειδικότερα, εάν:
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
• η μοναδική νομική βάση για την επεξεργασία ήταν η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλέσατε,
• έχετε προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία επί τη νομική βάση των έννομων συμφερόντων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να διαγραφούν για λόγους συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση.
Αν έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τη διαγραφή, εφόσον αυτό απαιτείται από τον νόμο.
Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα διαγραφής υπόκειται σε περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν υποχρεούμαστε και δεν επιτρέπεται να διαγράψουμε δεδομένα τα οποία εξακολουθούμε να έχουμε την υποχρέωση να διατηρούμε λόγω των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Παρομοίως, δεδομένα τα οποία χρειαζόμαστε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων εξαιρούνται από το δικαίωμα διαγραφής που έχετε στη διάθεσή σας.

5. Περιορισμός επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, περιορισμό της επεξεργασίας (δηλ. την επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον). Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
• η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αμφισβητείται και η Audi πρέπει να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας,
• η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• η Audi δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά εσείς απαιτείτε τα δεδομένα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
• έχετε προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία και εκκρεμεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της Audi υπερισχύουν έναντι των δικών σας.
Στην περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας, τα εν λόγω δεδομένα θα επισημαίνονται κατάλληλα και –εκτός της αποθήκευσής τους– θα υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.
Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπου αυτό επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

6. Φορητότητα των δεδομένων
Στο μέτρο που επεξεργαζόμαστε αυτόματα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία μας παρασχέθηκαν βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει σύμβασης που συνάψαμε μαζί σας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Audi. Έχετε επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από την Audi σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

7. Εναντίωση
Αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας βάσει έννομων συμφερόντων ή προς το δημόσιο συμφέρον, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Επίσης, έχετε απεριόριστο δικαίωμα να αντιταχθείτε, στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Ανατρέξτε στη χωριστή σημείωση στην ενότητα "Πληροφορίες για το δικαίωμα εναντίωσης".
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας παρέχουμε, πέραν των ρυθμίσεων απορρήτου, επιπλέον απεριόριστο δικαίωμα να αντιταχθείτε για λόγους έννομων συμφερόντων. Θα σας ενημερώσουμε για αυτό σε σχέση με την αντίστοιχη δυνατότητα ή υπηρεσία.

8. Ανάκληση συγκατάθεσης
Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνεται ότι η ανάκληση ισχύει μόνο για το μέλλον. Δεν επηρεάζεται οποιαδήποτε επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

9. Καταγγελία
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι παράνομη. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας παρέχεται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών. Η διεύθυνση της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για την Audi είναι:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland / Γερμανία

Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής παρέχονται με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες της εφαρμοστέας νομοθεσίας, να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον εποπτικής αρχής στο κράτος μέλος όπου έχετε τη συνήθη διαμονή σας, όπου εργάζεστε ή όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση.

10. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης
a) Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας
Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Προϋπόθεση είναι η επεξεργασία δεδομένων να πραγματοποιείται προς το δημόσιο συμφέρον ή βάσει έννομων συμφερόντων. Αυτό ισχύει επίσης και για κάθε κατάρτιση προφίλ. Στο μέτρο που βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε έννομα συμφέροντα, υποθέτουμε γενικά ότι μπορούν να καταδειχθούν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, αλλά, φυσικά, θα εξετάζουμε κάθε επιμέρους περίπτωση. Σε περίπτωση εναντίωσης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Εκτός εάν,
• μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, οι οποίοι υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

b) Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης
Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, θα ενημερωθείτε το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία μαζί σας και έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

c) Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και γενικής ανάλυσης πελατών
Στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων, σας παρέχουμε χωριστό δικαίωμα εναντίωσης όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και γενικής ανάλυσης πελατών.
Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και/ή γενικής ανάλυσης πελατών, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτούς τους σκοπούς. Οι αμιγώς στατιστικές αξιολογήσεις συγκεντρωτικών ή άλλως ανώνυμων δεδομένων δεν επηρεάζονται από αυτό.

d) Άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης
Η εναντίωση μπορεί να ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή και, κατά προτίμηση, θα πρέπει να αποστέλλεται στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα Β.ΙΙ.

V. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και ποιες νομικές βάσεις ισχύουν;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") και του γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz, “BDSG”), καθώς και άλλης τοπικής νομοθεσίας για διάφορους σκοπούς. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων εξαρτώνται πρωτίστως από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Γενικά, μπορεί να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση τους παρακάτω νόμιμους λόγους για τους ακόλουθους σκοπούς:

Σκοπός Νόμιμοι λόγοι Έννομο συμφέρον

Υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις κλοπής οχήματος, μέσω του εντοπισμού οχημάτων και εξαρτημάτων οχημάτων βάσει του αριθμού αναγνώρισης οχήματος (VIN)

Δημόσιο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ]

 

Πρόληψη απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Πρόληψη, καταπολέμηση και διερεύνηση εγκλημάτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εγκλημάτων κατά της περιουσίας, συγκρίσεις με λίστες ευρωπαϊκών και διεθνών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών, στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Εκπλήρωση υποχρεώσεων ελέγχου και υποβολής στοιχείων βάσει της εφαρμοστέας φορολογικής νομοθεσίας, αρχειοθέτηση δεδομένων

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Κοινολόγηση στο πλαίσιο διοικητικών/δικαστικών μέτρων για σκοπούς απόδειξης, δίωξης και εκτέλεσης αστικών αξιώσεων

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Λογιστική και φορολογική αξιολόγηση επιχειρησιακών επιδόσεων

Εκτέλεση σύμβασης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ]

Εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Λογιστικοί έλεγχοι και ειδικοί λογιστικοί έλεγχοι, εσωτερικές έρευνες

Έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έλεγχος και συμμόρφωση με συμβατικές και έννομες υποχρεώσεις από μέρους της Audi, των εργαζομένων και των συνεργατών διανομής, των προμηθευτών της κ.λπ., εάν είναι απαραίτητο, με τη χρήση του αριθμού αναγνώρισης οχήματος

Στατιστικές αξιολογήσεις για έλεγχο διαχείρισης, εύρεση κόστους και έλεγχο

Έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έχουμε έννομο συμφέρον να διενεργούμε αξιολογήσεις για τη διαχείριση των επιχειρηματικών διεργασιών μας και τον έλεγχο του κόστους με βάση την ανάλυση δεδομένων πωλήσεων και παραγγελιών, σύμφωνα με τον δίαυλο πώλησης μοντέλων, την κατάσταση των παραγγελιών, την ανάλυση των ζητούμενων εκδόσεων και του ζητούμενου εξοπλισμού, αναφορών σχετικά με επιχειρηματικούς δείκτες, εάν είναι απαραίτητο με τη χρήση του αριθμού αναγνώρισης οχήματος.

Επιβολή νομικών αξιώσεων και υποστήριξη σε νομικές διαφορές

Έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Έχουμε έννομο συμφέρον θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

Ερωτήσεις σχετικά με τους αρμόδιους υπεύθυνους επικοινωνίας για τον ΓΚΠΔ (π.χ. τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν οδηγίες, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν οδηγίες)

Συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομο συμφέρον [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, εφικτή δομή διεργασιών (ΓΚΠΔ) στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων

Στο μέτρο που επεξεργαζόμαστε περαιτέρω δεδομένα για άλλους σκοπούς ή σύμφωνα με άλλη νομική βάση, θα το αναφέρουμε αυτό χωριστά, μαζί με την αντίστοιχη νομική βάση, στην ενότητα C.Ι.

VI. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Εντός της Audi, τα δεδομένα σας λαμβάνουν οι οντότητες που πρέπει να εκπληρώσουν τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις μας και να διασφαλίσουν τα έννομα συμφέροντά μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών (οι αποκαλούμενοι "εκτελούντες την επεξεργασία") που χρησιμοποιούμε και με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορεί επίσης να λαμβάνουν δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. Γενικά, θα κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον στην κοινολόγηση ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, υπάρχει ενδεχόμενο κοινοποίησης δεδομένων σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων ανακριτικών αρχών ή αρχών ασφαλείας) στο μέτρο που υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με τον νόμο ή με εκτελεστές κανονιστικές ή δικαστικές εντολές. Τα στοιχεία των εκτελούντων την επεξεργασία τους οποίους χρησιμοποιούμε και των άλλων αποδεκτών που λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στις παρακάτω ενότητες Β.VI.1, Β.VI.2, C.III.1 και C.III.2. Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της επεξεργασίας δεδομένων από την Audi, δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε στην παρούσα πολιτική απορρήτου καθένα αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μεμονωμένα και, γι' αυτόν τον λόγο, αναφέρουμε γενικά μόνο κατηγορίες αποδεκτών.

1. Εκτελούντες την επεξεργασία
Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται και που ενεργούν εκ μέρους της Audi (οι αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία) μπορεί να λαμβάνουν δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία των παρακάτω κατηγοριών για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στην εκτέλεση των επιχειρηματικών διεργασιών μας. Ειδικότερα, σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Παροχή ενημερωτικών δελτίων
• Φορείς παροχής φιλοξενίας

2. Τρίτα μέρη
Τρίτα μέρη μπορεί να λαμβάνουν δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα Β.V.
Αν κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε επιπρόσθετους εκτελούντες την επεξεργασία ή τρίτα μέρη στο πλαίσιο επιμέρους υπηρεσιών, θα σας ενημερώσουμε, όπως αναφέρεται στις ενότητες C.III.1 και C.III.2.

3. Διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτη χώρα;
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (δηλ. χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) μπορεί να πραγματοποιηθεί, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, που απαιτείται από τον νόμο ή που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (εάν δεν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος κατάλληλος μηχανισμός διασφάλισης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ). Υπό τις ίδιες περιστάσεις, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες.
Επισημαίνεται ότι δεν διαθέτουν όλες οι τρίτες χώρες επίπεδο προστασίας δεδομένων αναγνωρισμένο ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες στις οποίες δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε, πριν από την κοινολόγηση, είτε ο αποδέκτης να διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ ή συμφωνία σχετικά με τις αποκαλούμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αποδέκτη) ή να έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μας.
Μπορείτε να λάβετε από εμάς αντίγραφο των συγκεκριμένων εφαρμοστέων ή συμφωνηθέντων κανόνων για σκοπούς διασφάλισης επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα "Επικοινωνία" για αυτόν τον σκοπό.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, αναφέρονται σε αυτή την ενότητα ή στην ενότητα C.III.3, όσον αφορά επιμέρους υπηρεσίες.

VII. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή για όσο διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση, ειδικότερα για λόγους αντιμετώπισης προβλημάτων.
Επίσης, έχουμε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης, οι οποίες απορρέουν, μεταξύ άλλων, από τον Γερμανικό Εμπορικό Κώδικα (Handelsgesetzbuch, “HGB”) και τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα (Abgabenordnung, “AO”). Οι περίοδοι που προσδιορίζονται στις εν λόγω πράξεις για τη διατήρηση και την τεκμηρίωση είναι έως δέκα έτη. Τέλος, η περίοδος αποθήκευσης αξιολογείται επίσης σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες μπορεί να είναι έως τριάντα έτη, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα άρθρα 195 κ.ε. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”), ενώ η συνηθισμένη προθεσμία παραγραφής είναι τα τρία έτη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να χρειάζεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα όταν εκδίδεται εντολή για διατήρηση δεδομένων για νομικούς σκοπούς, όπως αποκαλείται (δηλαδή, απαγόρευση διαγραφής δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας) σε σχέση με κάποια διαδικασία ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
Ενδέχεται επίσης να έχουμε υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία στη χώρα σας.
Εφόσον μπορούν να δοθούν περισσότερα στοιχεία, θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις διατήρησης στην ενότητα C.IV αναφορικά με επιμέρους υπηρεσίες.

C. Επεξεργασία για την οποία η Audi είναι ο μόνος υπεύθυνος επεξεργασίας

I. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και ποιες νομικές βάσεις ισχύουν;

1. Μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου
a) Γενικά
Στο όχημά σας υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου. Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα τα οποία λαμβάνουν, για παράδειγμα, από τους αισθητήρες του οχήματος, τα οποία παράγουν οι ίδιες ή τα οποία κοινοποιούν μεταξύ τους. Κάποιες μονάδες ελέγχου απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι το όχημά σας λειτουργεί με ασφάλεια, άλλες σας βοηθούν ενώ οδηγείτε (συστήματα υποβοήθησης οδηγού) και άλλες παρέχουν δυνατότητες άνεσης ή ψυχαγωγίας-ενημέρωσης.
Παρακάτω θα βρείτε κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο όχημά σας. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις απορρήτου για επιμέρους δυνατότητες παρέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οχήματός σας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορεί επίσης, κατά περίπτωση, να παρέχεται ψηφιακά στο όχημά σας.

b) Προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα
Κάθε όχημα ταυτοποιείται μέσω μοναδικού αριθμού αναγνώρισης οχήματος. Στη Γερμανία και, κατά περίπτωση, σε άλλους σχετικούς τόπους διαμονής, αυτός ο αριθμός αναγνώρισης οχήματος ("VIN") μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τον τρέχοντα και τους προηγούμενους ιδιοκτήτες του οχήματος, αντίστοιχα, από την ομοσπονδιακή αρχή μηχανοκίνητων μεταφορών (στη Γερμανία, “Kraftfahrtbundesamt”) ή την αρμόδια αρχή. Η αναγνώριση του ιδιοκτήτη ή του οδηγού του οχήματος είναι δυνατή και με άλλους τρόπους χρήσης των δεδομένων που συλλέγονται από το όχημα, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τον αριθμό κυκλοφορίας.
Επομένως, τα δεδομένα που παράγουν ή επεξεργάζονται οι μονάδες ελέγχου μπορεί να είναι προσωπικά ταυτοποιήσιμα ή να καταστούν, υπό ορισμένες περιστάσεις, προσωπικά ταυτοποιήσιμα. Ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα οχήματος, μπορεί να είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά σας, τη θέση σας, τη διαδρομή σας ή τη συμπεριφορά σας ως χρήστη.

c) Νομικές απαιτήσεις κοινολόγησης δεδομένων
Όταν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις, οι κατασκευαστές υποχρεούνται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συμμορφώνονται με αιτήματα κρατικών υπηρεσιών για την παροχή δεδομένων που έχει αποθηκεύσει ο κατασκευαστής, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο (για παράδειγμα, για τη συνδρομή στη διερεύνηση ενός ποινικού αδικήματος).
Στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας, οι κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτούνται επίσης να διαβάζουν οι ίδιες δεδομένα από οχήματα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ατυχήματος, υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων από τη μονάδα ελέγχου αερόσακου στο πλαίσιο της διερεύνησης του ατυχήματος.

2. Δεδομένα λειτουργίας στο όχημα
Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα για τη λειτουργία του οχήματος. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:
- πληροφορίες κατάστασης οχήματος (για παράδειγμα, ταχύτητα, επιβράδυνση, πλευρική επιτάχυνση, ταχύτητα περιστροφής τροχών, αν ήταν δεμένες οι ζώνες ασφαλείας ή όχι),
- συνθήκες περιβάλλοντος (για παράδειγμα, θερμοκρασία, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας απόστασης).

Αυτά τα δεδομένα παράγονται προσωρινά, δεν αποθηκεύονται αφότου το όχημα παύσει να λειτουργεί και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο ίδιο το όχημα. Οι μονάδες ελέγχου διαθέτουν συχνά μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των κλειδιών του οχήματος). Αυτές χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ή μόνιμη τεκμηρίωση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος, την καταπόνηση των κατασκευαστικών στοιχείων, απαιτήσεις συντήρησης, τεχνικά συμβάντα και σφάλματα.
Ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό, αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:
- συνθήκες λειτουργίας κατασκευαστικών στοιχείων συστήματος (για παράδειγμα, στάθμη πλήρωσης, πίεση ελαστικών, κατάσταση μπαταρίας),
- διακοπές λειτουργίας και ελαττώματα σε βασικά κατασκευαστικά στοιχεία συστήματος (για παράδειγμα, φώτα, φρένα),
- αποκρίσεις του συστήματος σε ειδικές καταστάσεις οδήγησης (για παράδειγμα, άνοιγμα αερόσακων, χρήση συστημάτων ελέγχου σταθερότητας),
- πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που προκαλούν ζημιά στο όχημα,
- στην περίπτωση ηλεκτρικών οχημάτων, κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης, εκτιμώμενο εύρος λειτουργίας.

Σε ειδικές περιπτώσεις (για παράδειγμα, όταν το όχημα εντοπίσει δυσλειτουργία), μπορεί να είναι απαραίτητη η αποθήκευση δεδομένων που, σε άλλη περίπτωση, θα ήταν μόνο προσωρινά.
Όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες (για παράδειγμα, υπηρεσίες επισκευής, εργασίες συντήρησης), μπορεί να είναι απαραίτητη, κατά περίπτωση, η ανάγνωση και χρήση των αποθηκευμένων δεδομένων λειτουργίας, σε συνδυασμό με τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος. Η ανάγνωση των δεδομένων μπορεί να γίνεται από εργαζόμενο του δικτύου σέρβις (για παράδειγμα, μηχανικό, κατασκευαστή) ή τρίτα μέρη (για παράδειγμα, συνεργεία σέρβις). Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις εγγύησης και μέτρα διασφάλισης ποιότητας.
Η ανάγνωση των δεδομένων πραγματοποιείται γενικά μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο σύνδεσης για ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) στο όχημα. Τα δεδομένα λειτουργίας που υποβάλλονται σε ανάγνωση τεκμηριώνουν τις τεχνικές συνθήκες του οχήματος ή επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων και συμβάλλουν στη διάγνωση σφαλμάτων, στη συμμόρφωση με υποχρεώσεις συντήρησης και στη βελτίωση της ποιότητας. Αυτά τα δεδομένα, ιδίως οι πληροφορίες σχετικά με την καταπόνηση κατασκευαστικών στοιχείων, τεχνικά συμβάντα, σφάλματα λειτουργίας και άλλα σφάλματα αποστέλλονται μαζί με τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος στον κατασκευαστή, εάν είναι απαραίτητο. Ο κατασκευαστής φέρει επίσης ευθύνη για τα προϊόντα. Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα λειτουργίας από το όχημα για την ανάκληση οχημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο αξιώσεων εγγύησης από πελάτες.
Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς των μονάδων αποθήκευσης σφαλμάτων στο όχημα από κάποιο κέντρο σέρβις, στο πλαίσιο των εργασιών επισκευής ή σέρβις ή κατόπιν αιτήματός σας.

3. Δυνατότητες άνεσης και ψυχαγωγίας-ενημέρωσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις άνεσης και προσαρμογές στο όχημα και να τις τροποποιήσετε ή να τις επαναφέρετε οποιαδήποτε στιγμή. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:
- ρυθμίσεις για τις θέσεις του καθίσματος και του τιμονιού,
- ρυθμίσεις για το πλαίσιο και τον έλεγχο του κλίματος,
- προσαρμογές, όπως ο εσωτερικός φωτισμός.

Βάσει του επιλεγμένου εξοπλισμού, μπορείτε να προσθέσετε και εσείς οι ίδιοι δεδομένα στις δυνατότητες ψυχαγωγίας-ενημέρωσης του οχήματος. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:
- δεδομένα πολυμέσων, όπως μουσική, βίντεο ή φωτογραφίες για αναπαραγωγή σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολυμέσων,
- δεδομένα βιβλίου διευθύνσεων για χρήση σε συνδυασμό με ενσωματωμένο τηλεφωνικό σύστημα ανοικτής συνομιλίας ή ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης,
- προορισμούς πλοήγησης που καταχωρήθηκαν,
- δεδομένα σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών Ίντερνετ.

Οι εν λόγω δυνατότητες άνεσης και ψυχαγωγίας-ενημέρωσης μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά στο όχημα ή να τοποθετηθούν σε συσκευή που έχετε συνδέσει στο όχημα (για παράδειγμα, smartphone, μονάδα USB ή συσκευή αναπαραγωγής MP3). Αν έχετε εισαγάγει τα δεδομένα εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.
Αυτά τα δεδομένα διαβιβάζονται από το όχημα μόνο αν το ζητήσετε, ειδικότερα στο πλαίσιο της χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει εσείς. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επιγραμμικές υπηρεσίες παρέχονται στην ενότητα 2 της Δήλωσης απορρήτου για το σύστημα MMI.

4. Ενοποίηση με smartphone, για παράδειγμα, Android Auto ή Apple Car Play
Αν το όχημά σας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπορείτε να συνδέσετε ένα smartphone ή άλλη κινητή συσκευή στο όχημα για να ελέγχετε τα στοιχεία ελέγχου που είναι ενσωματωμένα στο όχημα. Εάν το κάνετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ροή βίντεο και ήχου από το smartphone σας μέσω του συστήματος πολυμέσων. Ταυτόχρονα, ορισμένες πληροφορίες θα διαβιβάζονται στο smartphone σας. Ανάλογα με το είδος της ενοποίησης, σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, δεδομένα θέσης, λειτουργία ημέρας/νύχτας και άλλες γενικές πληροφορίες οχήματος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο λειτουργίας για το όχημα/σύστημα ψυχαγωγίας-ενημέρωσης.
Η ενοποίηση επιτρέπει τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών του smartphone, όπως πλοήγησης ή αναπαραγωγής μουσικής. Δεν υπάρχει περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ του smartphone και του οχήματος και, ειδικότερα, δεν υπάρχει ενεργός πρόσβαση στα δεδομένα οχήματος. Άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων καθορίζεται από τον πάροχο της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής. Το εάν μπορείτε να προσαρμόσετε ρυθμίσεις και ποιες είναι αυτές εξαρτάται από τη σχετική εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας.

5. Επιγραμμικές υπηρεσίες
Εάν το όχημά σας διαθέτει ασύρματη σύνδεση στο Ίντερνετ, αυτή θα επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του οχήματός σας και άλλων συστημάτων (των διακομιστών δεδομένων της Audi ή των διακομιστών δεδομένων παρόχων υπηρεσιών). Σε ορισμένες χώρες, παρέχεται ασύρματη σύνδεση στο Ίντερνετ μέσω ενσωματωμένης μονάδας εκπομπής και λήψης (εγκατεστημένης από εμάς) ή κινητής συσκευής παρεχόμενης από εσάς (για παράδειγμα, smartphone). Η εν λόγω ασύρματη σύνδεση στο Ίντερνετ επιτρέπει τη χρήση επιγραμμικών δυνατοτήτων (υπηρεσιών πληροφοριών και ελέγχου για το όχημά σας). Αυτές περιλαμβάνουν επιγραμμικές υπηρεσίες και εφαρμογές παρεχόμενες από εμάς ή άλλους παρόχους ("υπηρεσίες Audi connect" ή "υπηρεσίες").
Πληροφορίες για τις επιμέρους υπηρεσίες παρέχονται στην ενότητα 2 της Δήλωσης απορρήτου για το σύστημα MMI.
Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που απαριθμούνται εδώ μπορεί να μην είναι όλες διαθέσιμες στο όχημα ή στη χώρα σας.

a) Υπηρεσίες κατασκευαστή
Για τις επιγραμμικές υπηρεσίες της Audi, οι σχετικές λειτουργίες περιγράφονται σε κατάλληλη τοποθεσία (για παράδειγμα, MMI, ιστότοπος Audi), από κοινού με τις σχετικές πληροφορίες προστασίας δεδομένων. Μπορεί να απαιτούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών. Η ανταλλαγή αυτών των δεδομένων θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης, για παράδειγμα, από τα συστήματα ΤΠ του κατασκευαστή που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται πέραν του πλαισίου της παροχής των υπηρεσιών μόνο βάσει άδειας προβλεπόμενης από τον νόμο, για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός νομικά απαιτούμενου συστήματος κλήσεων έκτακτης ανάγκης, εάν υπάρχει συμβατική συμφωνία ή εάν έχει ληφθεί συγκατάθεση.
Μπορείτε να προβείτε στην ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων (ορισμένες από τις οποίες υπόκεινται σε αλλαγές) και –ανάλογα με το όχημα– σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρης της ασύρματης σύνδεσης στο Ίντερνετ. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται δυνατότητες και υπηρεσίες που προβλέπονται από τον νόμο, όπως ένα σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

b) Υπηρεσίες τρίτων
Αν χρησιμοποιείτε τις επιγραμμικές υπηρεσίες άλλων παρόχων (τρίτων μερών), οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν ευθύνη του σχετικού παρόχου και υπόκεινται στους όρους προστασίας δεδομένων και στις προϋποθέσεις χρήσης αυτού του παρόχου. Γενικά, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το είδος, το αντικείμενο και τον σκοπό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση από υπηρεσίες τρίτων από τον σχετικό πάροχο υπηρεσιών.

6. Ποια άλλα δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από ποιες πηγές προέρχονται αυτά τα δεδομένα;
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε από εσάς στο πλαίσιο της επαγγελματικής σχέσης μας, δηλ. κατά την έναρξη, την εφαρμογή και τον χειρισμό (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας οποιωνδήποτε υποθέσεων εγγύησης) της αγοράς του οχήματός σας ή της αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, δηλ. για το όχημα που εσείς αγοράσατε. Επίσης, επεξεργαζόμαστε –αν απαιτείται σε σχέση με την αγορά του οχήματος (για παράδειγμα, παραγωγή οχήματος, παράδοση οχήματος, παροχή των υπηρεσιών που αποκτήσατε)– δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουμε λάβει νόμιμα από άλλες εταιρείες εντός της Audi ή του Ομίλου VW ή από άλλα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, εμπόρους Audi, συνεργεία κ.λπ.· παραδείγματος χάριν για την εκτέλεση παραγγελιών, την εκτέλεση συμβάσεων ή βάσει της συγκατάθεσής σας). Επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε λάβει νόμιμα από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, τα οποία επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.
Κατά κανόνα, τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία [όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (για παράδειγμα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ημερομηνία και τόπο γέννησης και εθνικότητα]. Πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία ανάλογα με το είδος του οχήματος.
Επίσης, ο VIN του οχήματός σας χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό του οχήματός σας κατά τη διαδικασία παραγωγής και παράδοσης, για οποιαδήποτε υπόθεση εγγύησης, για σκοπούς εσωτερικής παρακολούθησης της ποιότητας και στην περίπτωση κλοπής του οχήματός σας.

a) Δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης μας
• Κύρια δεδομένα (τίτλος, γένος, αριθμός πελάτη, διεύθυνση, ημερομηνία κοινοποίησης και, κατά περίπτωση, προηγούμενες διευθύνσεις, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, χώρα γέννησης και, κατά περίπτωση, βαφτιστικό όνομα, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμοί τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
• Στοιχεία επαγγελματικής επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, εταιρεία, τμήμα)
• Δεδομένα λογαριασμού (IBAN, BIC, αριθμός λογαριασμού, τραπεζικός κωδικός sort, πιστωτικό ίδρυμα, κάτοχος λογαριασμού)
• Δεδομένα σύμβασης (αναγνωριστικό σύμβασης, λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό της σύμβασης (για παράδειγμα, λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό πληρωμών, τη μεταβίβαση της σύμβασης, την καταγγελία), λεπτομέρειες σχετικά με δάνεια που ζητήθηκαν (π.χ. ποσό, διάρκεια, ανεξόφλητο χρέος) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας)
• Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN)
• Στο πλαίσιο των υπηρεσιών οχήματος, δεδομένα ειδικά για το όχημα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ιστορικό οχήματος, ιστορικό πελάτη)
• Τεχνικά στοιχεία από τη λειτουργία του οχήματος
• Δεδομένα σχετικά με την υγεία (μεταξύ άλλων, κατά την παραγγελία ειδικών οχημάτων)

b) Δεδομένα που λαμβάνουμε από συνεργάτες της Audi
• Στοιχεία που προωθεί ο συνεργάτης της Audi στην Audi σε σχέση με την υποστήριξη επισκευής και σέρβις
• Στοιχεία που απαιτούνται για την επικύρωση νομικών ή συμβατικών αξιώσεων/ερωτήσεων του πελάτη (ειδικότερα σχετικά με εγγύηση)
• Στοιχεία που προωθεί ο συνεργάτης της Audi στην Audi για τον έλεγχο και τον χειρισμό των αξιώσεων
• Στοιχεία που απαιτούνται για την άμεση παραλαβή του οχήματος του πελάτη από την Audi
• Στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή του συνεργάτη της Audi σε προγράμματα αποζημίωσης και/ή πριμοδοτήσεων της Audi
• Στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή ειδικών όρων, για παράδειγμα, ειδικές ομάδες πελατών (παραδείγματος χάριν, σχολές οδήγησης κ.λπ.)
• Στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του προϊόντος) έναντι της Audi
• Στοιχεία που χρειάζεται η Audi για τη διασφάλιση ποιότητας ή τη βελτίωση της ποιότητας, καθώς και για βελτιστοποίηση του προϊόντος και περαιτέρω ανάπτυξη

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν την αγορά και τη μετέπειτα χρήση οχημάτων μάρκας Audi με βάση τους παρακάτω νόμιμους λόγους και για τους ακόλουθους σκοπούς:
Σκοπός Νόμιμοι λόγοι Έννομο συμφέρον

Παραγγελία, παραγωγή και παράδοση του οχήματος

Εκτέλεση σύμβασης (πώληση/μίσθωση οχήματος ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης) [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ] ή έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], αν δεν είστε εσείς ο συμβατικός εταίρος

----

Εμφάνιση του ονόματός σας στις οθόνες παράδοσης οχήματος, κατά την παραλαβή του οχήματος από την Audi την ημέρα παραλαβής

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες μας και υποστήριξη πελατών για αποτελεσματικό προγραμματισμό κατά την ημέρα παραλαβής (υπενθύμιση και πληροφορίες για το επερχόμενο πρόγραμμα στην ατομική ατζέντα του πελάτη για την ημέρα παραλαβής και σχετικές οδηγίες· εκτός από την παραλαβή του οχήματος, εάν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε ξενάγηση στο εργοστάσιο ή επίσκεψης στο μουσείο αυτοκινήτων της Audi) και πληροφορίες σχετικά με αναβολές ή καθυστερήσεις σε επιμέρους προγράμματα της ατζέντας.

Παροχή ειδικού εξοπλισμού για πελάτες με αναπηρίες

Εκτέλεση σύμβασης (πώληση/μίσθωση οχήματος ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης) [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ] ή έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], αν δεν είστε εσείς ο συμβατικός εταίρος και συγκατάθεση

----

Επεξεργασία ερωτημάτων σας κατά την επικοινωνία σας μαζί μας ή με την εξυπηρέτηση πελατών μας, ειδικότερα παράπονα πελατών και ερωτήματα πελατών

Εκτέλεση σύμβασης (πώληση/μίσθωση οχήματος ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή εργασίας) [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ] ή έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], αν δεν είστε εσείς ο συμβατικός εταίρος

Αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων σας και παροχή σχετικής ανατροφοδότησης

Παροχή άλλων υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει και εκτέλεση των παραγγελιών σας, καθώς και εφαρμογή μέτρων και εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης (για παράδειγμα, νέα οχήματα)

Εκτέλεση σύμβασης (πώληση/μίσθωση οχήματος ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης) [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ] ή έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], αν δεν είστε εσείς ο συμβατικός εταίρος

 

Ανάλυση σφαλμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αλλαγών στα οχήματα) και έλεγχος και χειρισμός αξιώσεων υποθέσεων εγγύησης στην περίπτωση αξιώσεων έναντι της Audi

Εκτέλεση σύμβασης (πώληση/μίσθωση οχήματος ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης) [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ] ή έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], αν δεν είστε εσείς ο συμβατικός εταίρος

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Αν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης προκλήθηκε από μόνο του λόγω αλλαγών στο όχημα (ρύθμιση, τροποποιήσεις κ.λπ.), η Audi έχει έννομο συμφέρον να το αναγνωρίσει

Υποστήριξη από τον έμπορο της Audi στην ανάλυση σφαλμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αλλαγών στα οχήματα) και στον έλεγχο και τον χειρισμό υποθέσεων εγγύησης στην περίπτωση αξιώσεων κατά εμπόρων της Audi

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

– Αποτελεσματικός εντοπισμός και ανάλυση σφαλμάτων, ώστε να μπορούν να διορθωθούν σφάλματα·

– Υποστήριξη από τον έμπορο της Audi κατά την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεών του έναντί σας·

– Αν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης προκλήθηκε από μόνο του λόγω αλλαγών στο όχημα (λόγω ρύθμισης, τροποποιήσεων κ.λπ.), η Audi και ο έμπορος της Audi έχουν έννομο συμφέρον να το αναγνωρίσουν· ανταλλαγή πληροφοριών με τον σχετικό έμπορο όσον αφορά υποθέσεις εγγύησης, ώστε να μπορούν να διευθετηθούν τα έξοδα εσωτερικά.

Βελτίωση του προϊόντος

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Χρήση δεδομένων σχετικά με ειδικές δυσλειτουργίες οχημάτων και σχετικά με τη γενική χρήση οχημάτων για την περαιτέρω ανάπτυξη οχημάτων και λειτουργιών

Βελτίωση της προστασίας από κλοπή

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Αξιολόγηση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών σε περίπτωση κλοπής, για τη γενική βελτίωση των σχετικών αντικλεπτικών λειτουργιών των οχημάτων

Χειρισμός αξιώσεων από εμπόρους της Audi και εισαγωγείς της Audi στο πλαίσιο προγραμμάτων αποζημίωσης και πριμοδότησης

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Συμμόρφωση με νομικές αξιώσεις των εμπόρων της Audi και των εισαγωγέων της Audi

Επιτήρηση προϊόντων και συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ]

 

Έλεγχος ποιότητας μέσω κατάλληλης παρατήρησης και τεκμηρίωσης των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης προδραστικής διαχείρισης παραπόνων μέσω της απευθείας επικοινωνίας με εσάς), ευθύνη για τα προϊόντα, ενέργειες ανάκλησης οχημάτων

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και πρόληψη ζημιάς στα προϊόντα, προληπτική διαχείριση καταγγελιών

Συμμόρφωση με επίσημες απαιτήσεις (για παράδειγμα, ενέργειες ανάκλησης οχημάτων από τη γερμανική ομοσπονδιακή αρχή μηχανοκίνητων μεταφορών ή άλλη αρμόδια αρχή στη χώρα σας)

Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ], έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Συμμόρφωση με νομικές και άλλες επίσημες απαιτήσεις

Υποστήριξη πελατών και δυνητικών πελατών

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]

 

----

Έρευνες σχετικά με τους πελάτες (συμπεριλαμβανομένης έρευνας ικανοποίησης πελατών)

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ], έννομα συμφέροντα [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ]

Διασφάλιση ποιότητας και καταγραφή ικανοποίησης πελατών

Δημιουργία πληροφοριών πελάτη και απευθείας διαφήμισης προσαρμοσμένης σε εσάς προσωπικά

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]

----

Ενοποίηση δεδομένων μεταξύ της Audi και των συνεργατών της Audi για τη δημιουργία ομοιόμορφης βάσης δεδομένων πελατών

Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ],

έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Δημιουργία τρέχουσας και ομοιόμορφης βάσης δεδομένων πελατών στον συνεργάτη της Audi τον οποίο επιλέξατε ή με τον οποίο επικοινωνήσατε

Υπηρεσίες κινητικότητας, προμήθεια ανταλλακτικών

Εκτέλεση σύμβασης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ]

----

Διευθέτηση χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης,

Ταξινόμηση οχήματος, δοκιμές οδήγησης

Εκτέλεση σύμβασης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ]

----

II. Υποχρεούμαι να παρέχω δεδομένα;

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής σχέσης μας, υποχρεούστε μόνο να μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την έναρξη και την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής σχέσης όσον αφορά την αγορά και τη χρήση οχήματος μάρκας Audi ή τα οποία υποχρεούμαστε από τον νόμο να συλλέγουμε. Εάν δεν μας παράσχετε αυτά τα δεδομένα, γενικά θα πρέπει να αρνηθούμε να συνάψουμε τη σύμβαση ή να εκτελέσουμε την παραγγελία ή δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να εκτελέσουμε μια υπάρχουσα σύμβαση και να πρέπει να καταγγελθεί.

III. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας της επεξεργασίας δεδομένων που αναλαμβάνει η Audi, δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε κάθε αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μεμονωμένα στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Κατά κανόνα, επομένως, αναφέρουμε μόνο κατηγορίες αποδεκτών.

1. Εκτελούντες την επεξεργασία
Αποδέκτες εντός της Audi είναι οι οντότητες που χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, καθώς και για την υποστήριξη των έννομων συμφερόντων μας.
Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται και που ενεργούν εκ μέρους της Audi (οι αποκαλούμενοι "εκτελούντες την επεξεργασία") μπορεί να λαμβάνουν δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία των παρακάτω κατηγοριών για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στην εκτέλεση των επιχειρηματικών διεργασιών μας. Ειδικότερα, σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Παροχή ενημερωτικών δελτίων
• Φορείς παροχής φιλοξενίας

2. Τρίτα μέρη
Θα κοινολογήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον στην κοινολόγηση ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, εάν συνεργαστούμε με μια εταιρεία μεταφορών για την παράδοση του οχήματός σας ή άλλων προϊόντων. Επίσης υπάρχει ενδεχόμενο διαβίβασης δεδομένων σε τρίτα μέρη για σκοπούς συμμόρφωσης με νομικές διατάξεις ή με εκτελεστή κανονιστική ή δικαστική εντολή.
Στα τρίτα μέρη προς τα οποία ενδέχεται να προωθήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν υπάρχει νομική βάση, ανεξάρτητα από την παροχή υπηρεσιών από μέρους μας, περιλαμβάνονται τα εξής:
• ο έμπορος Audi με τον οποίο συνεργαστήκατε,
• η Bank Audi,
• εξωτερικοί σύμβουλοι της Audi (για παράδειγμα, νομικοί σύμβουλοι, φορολογικοί σύμβουλοι και ελεγκτές),
• ασφαλιστικές εταιρείες,
• αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (για παράδειγμα, εφορία, αστυνομία, εισαγγελία),
• δικαστήρια,
• άλλα τρίτα μέρη, εφόσον μας δώσετε εντολή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα ή δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και της ανάλυσης σφαλμάτων, μπορεί να διαβιβάσουμε τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος και σχετικά τεχνικά δεδομένα που αφορούν το όχημα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Volkswagen, εργοστάσια παραγωγής (Ισπανία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Μεξικό, Σλοβακία, Ρωσία, Βραζιλία, Ινδία και Κίνα) και/ή προμηθευτές ανταλλακτικών.
Για σκοπούς προσέγγισης μεμονωμένων πελατών ή δημιουργίας εξατομικευμένων πληροφοριών πελάτη από τον συνεργάτη της Audi βάσει των δεδομένων πωλήσεων και παραγγελιών σας ή βάσει των ενδιαφερόντων σας, π.χ. για την επικοινωνία σχετικά με προσφορές ανταλλακτικών, (επόμενα) προϊόντα ή λύσεις μετατροπής, υποβάλλουμε τα παρακάτω δεδομένα στον συνεργάτη της Audi τον οποίο χρησιμοποιήσατε ή, αντίστοιχα, με τον οποίο επικοινωνήσατε, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: δεδομένα προσωπικής και επαγγελματικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα οχήματος.

3. Διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτη χώρα;
Στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, θα διαβιβάσουμε τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος του μελλοντικού οχήματός σας, εάν απαιτείται, στο εργοστάσιο παραγωγής σε μια τρίτη χώρα (Μεξικό, Ρωσία, Βραζιλία, Ινδία και Κίνα). Επίσης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και της ανάλυσης σφαλμάτων, μπορεί να διαβιβάσουμε τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος και σχετικά τεχνικά δεδομένα που αφορούν το όχημα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Volkswagen, εργοστάσια παραγωγής και/ή προμηθευτές ανταλλακτικών.

IV. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή για όσο διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε την αποθήκευση.
Επίσης, έχουμε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης, οι οποίες απορρέουν, μεταξύ άλλων, από τον Γερμανικό Εμπορικό Κώδικα (Handelsgesetzbuch, “HGB”) και τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα (Abgabenordnung, “AO”). Οι περίοδοι που προσδιορίζονται στις εν λόγω πράξεις για τη διατήρηση και την τεκμηρίωση είναι έως δέκα έτη. Τέλος, η περίοδος αποθήκευσης αξιολογείται επίσης σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες μπορεί να είναι έως τριάντα έτη, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα άρθρα 195 κ.ε. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”), ενώ η συνηθισμένη προθεσμία παραγραφής είναι τα τρία έτη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να χρειάζεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα όταν εκδίδεται εντολή για διατήρηση δεδομένων για νομικούς σκοπούς, όπως αποκαλείται (δηλαδή, απαγόρευση διαγραφής δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας) σε σχέση με κάποια διαδικασία ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
Ενδέχεται επίσης να έχουμε υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία στη χώρα σας.